Існує певний ланцюжок подій, без яких історія кафедри була б зовсім іншою.

14 лютого 1946 року 

Світовий громадськості був представлений перший працюючий екземпляр електронного комп’ютера – ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator), який успішно використовувався для вирішення широкого спектра завдань. З того часу 14 лютого вважається неофіційним днем комп’ютерника.

1963 рік 

В ХАІ була передана одна з перших в СРСР електронних обчислювальних машин «Урал-1» зі швидкістю 100 операцій в секунду. В ХАІ створено кафедру обчислювальної техніки і імпульсних пристроїв. Сьогодні – це кафедра 503 «Комп’ютерних систем і мереж».

Варто відзначити, що на кафедрі інженерії програмного забезпечення до нашого часу плідно працює людина, яка брала участь в установці і експлуатації цього агрегату, М. Г. Мокляк. «Урал-1» – це мала (за існуючою на момент створення класифікації) лампова програмно-керована обчислювальна машина з сімейства ЕОМ «Урал», призначена для вирішення інженерних задач в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, в вищих навчальних закладах і полігонах.

Всього було вироблено 183 машіни, одна з них була в ХАІ.

1968 рік 

Цей рік став принциповим завдяки двом подіям. Перше з них – організація в ХАІ кафедри прикладної та обчислювальної математики, яку очолив Борисенко Б. Н. Кафедра створена в результаті особистої ініціативи видатного українського математика і механіка, згодом Академіка АН УРСР професора Володимира Логвиновича Рвачьова. В організації та становленні кафедри безпосередню участь взяли ректор ХАІ Масленников Н. А. і доценти Борисенко Б. Н., Кожухов В. Д., Сіроджа І. Б.

Друга подія – це конференція комітету НАТО з науки і техніки, яка відбулася в жовтні 1968 р. в м. Гарміш (ФРН), і де, власне, вперше на загальний розгляд і обговорення був представлений термін «software engineering» – «інженерія програмного забезпечення ». Мета конференції полягала в пошуку нових рішень для виходу з «кризи програмного забезпечення».

1988 рік 

Наступним імпульсом в історії нашої кафедри була підготовка інженерів в системі вищої освіти СРСР, яка розпочалася в 1988 р., за спеціальністю 22.04 – «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

У зв’язку з цим 12-го лютого 1988 р. у Харківському авіаційному інституті на факультеті №3 СУЛА на базі кафедри Прикладної та обчислювальної математики була створена випускаюча кафедра №307 – Інформатики та програмного забезпечення автоматизованих систем. Очолив кафедру №307 безпосередній її організатор, доктор технічних наук, професор Сіроджа Ігор Борисович.

Саме на кафедрі №307 почав формуватися професійний викладацький, методичний та науково-технічний потенціал, що визначає обличчя нинішньої кафедри №603 спочатку в рамках освітнього напряму «Комп’ютерні науки», а після 2006 року – в рамках напряму «Програмна інженерія».

1991 рік 

в ХАІ був утворений інженерно-менеджерський факультет №6, який згодом був перейменований у факультет «Економіки та менеджменту». За рішенням ректорату кафедра №307 під тією ж назвою, але з новим номером 603, увійшла до складу нового факультету №6.

На той час кафедра 603 мала штат 14 викладачів (в тому числі 2 професори, 8 доцентів) і добре розвинену, оснащену передовою обчислювальною технікою, навчальну базу (2 комп’ютерні класи, 20 ЕОМ «Іскра-1030», «Істра»). В рамках науково-дослідної роботи розроблялися дві держбюджетні і три госпдоговірні теми, пов’язані з програмним забезпеченням систем зі штучним інтелектом.

Після розпаду СРСР постановою Кабінету Міністрів самостійної України № 507 був затверджений «Список напрямків і спеціальностей», згідно з яким колишня спеціальність 22.04 була трансформована в спеціальність 7.080403 – «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (ПЗАС), що зумовило оновлення паспорта кафедри 603. У 1999 році кафедра №603 успішно пройшла державну акредитацію та ліцензування за найвищим четвертим рівнем освітнього напряму 0804 – «Комп’ютерні науки».

2006 рік 

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Туркін Ігор Борисович став завідувати кафедрою №603 в 2006 р.

За наступні 10 років роботи кафедра підготувала близько 800 бакалаврів, 460 спеціалістів, 150 магістрів. Аспірантами та викладачами кафедри за цей час захищені: 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 19 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

20 грудня 2007 року 

Після появи в 2006 р. нового переліку напрямів підготовки та спеціальностей кафедра Наказом по університету від 20 грудня 2007 р. кафедра № 603 отримала нову назву «Інженерії програмного забезпечення».

Тим самим кафедра 603 внесла і продовжує вносити свою лепту у справу зміцнення загального професійного потенціалу рідного Національного аерокосмічного університету «ХАІ». Підготовка молодих фахівців високої кваліфікації вдосконалюється та розвивається. В даний час випускаюча кафедра №603 – інженерії програмного забезпечення забезпечує навчальний процес для денної та заочної форм навчання.

Підготовка бакалавра триває 4 роки, магістра – 1 рік і 4 місяці, доктора філософії – 4 роки. Загальна програма навчально-методичної діяльності кафедри щодо забезпечення підготовки випускників базується на принципі безперервності підготовки, починаючи з довузівської, далі двоступеневої вузівської (бакалавр, магістр) і післявузівської (аспірантура, докторантура).

Кафедра веде навчально-методичну, виховну та науково-дослідну роботу у відповідності з трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії по спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Зараз професорсько-викладацький склад кафедри включає в себе 3 професорів і 14 доцентів. Ми пишаємося тим, що на кафедрі як і раніше працюють наші ветерани, які працюють з моменту заснування кафедри. Це к.т.н., доцент Мокляк Н. Г., к.т.н., доцент Голуб Н. Г, к.т.н., доцент Пудовкіна Л. Ф.

Для проведення навчального процесу кафедра №603 в своєму розпорядженні має одну лекційну аудиторію, методичний кабінет, 4-и комп’ютерних класа та аспірантська. У розпорядженні студентів понад 60 сучасних комп’ютерів, об’єднаних в мережу, яка адмініструється силами кафедри.

На кафедрі зібрана бібліотека спеціальної літератури, яка постійно поновлюється ​​новими виданнями книг комп’ютерної тематики, в тому числі і власних авторів.

Про високу якість професійної підготовки на кафедрі свідчить 100% -а затребуваність наших випускників на ринку праці. Їх беруть на роботу промислові підприємства, банки, супермаркети, видавництва, офіси, бізнес-структури та інші організації. Понад 25% випускників успішно працюють за фахом за кордоном: в Росії, Німеччині, Великобританії, Бельгії, Франції, Ізраїлі, США, Канаді, Австралії, Колумбії і в інших країнах.

Варто відзначити, що цьому сприяє проведення виробничої та переддипломної практик наших студентів в провідних компаніях IT-індустрії: «Nix Solutions», «Telesens», «Global Logic», «Sigma», «Plarium» і ін.

Сьогодні все більш активними творцями історії кафедри 603 стають її випускники. Молоді, талановиті, магістри, асистенти, аспіранти та докторанти під керівництвом досвідчених ветеранів кафедри допомагають розвивати і вдосконалювати навчальний процес для підготовки фахівців інформаційної індустрії, необхідних Україні в різних галузях господарської діяльності людини, в тому числі і в аерокосмічній галузі.